VoiceOver users please use the tab key when navigating expanded menus

ລາວ


ເຊື່ອມຕໍ່ລູກຄ້າກັບຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນ 34 ປະເທດທົ່ວໂລກ

ລາວ (Lao)| English

ເອເອັນແຊັດ ໃນ ສ.ປ.ປ ລາວ

ໃນປະຈຸບັນ, ທະນາຄານເອເອັນແຊັດລາວໄດ້ໃຫ້ບໍລິການການທະນາຄານເພື່ອທຸລະກິດເຕັມຮູບແບບ ໂດຍໃຫ້ບໍລິການແກ່ລູກຄ້າທຸລະກິດລາຍໃຫຍ່ແລະລູກຄ້າທຸລະກິດລະຫວ່າງປະເທດ ແລະ ລູກຄ້າທຸລະກິດທີ່ມາຈາກປະເທດໂອສະຕາລີແລະນິວຊີແລນ, ນອກນີ້ແລ້ວຍັງໄດ້ໃຫ້ບໍລິການແກ່ສະຖາບັນການເງິນແລະຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດອື່ນໆ.

ຫຼັງຈາກນັ້ນເອເອັນໄດ້ຊື້ຮຸ້ນທັງໝົດໃນເດືອນສິງຫາປີ 2010 ແລະປ່ຽນຊື່ເປັນທະນາຄານ ເອເອັນແຊັດ ລາວ ຈໍາກັດ.

ທະນາຄານເອເອັນແຊັດລາວຈໍາກັດ ເປັນນຶ່ງໃນທະນາຄານສາກົນນໍາໜ້າໃນປະເທດລາວ, ພວກເຮົາມີິເປົ້າໝາຍທີ່ຈະເປັນຜູ້ນໍາດ້ານມາດຕະຖານການທະນາຄານໃນລາວ ແລະ ສໍາລັບລູກຄ້າ, ພະນັກງານ ແລະຄູ່ຮ່ວມງານ, ຈຸດປະສົງຂອງພວກເຮົາແມ່ນການນໍາເອົາການບໍລິການແລະຜະລີດຕະພັນທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນເພື່ອສະໜອງໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າປະເພດທຸລະກິດແລະທຸລະກິດລະຫວ່າງປະເທດ.

ສ.ປ.ປ ລາວ ໄດ້ມີການປັບປຸງຍຸດທະສາດເພື່ອດຶງດູດເອົານັກລົງທຶນໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນໂດຍນໍາໃຊ້ການພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດພິເສດເປັນຫຼັກ ເຊັ່ນ: ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສະຫວັນ ເຊໂນ ສ້າງຂຶ້ນໃນປີ 2003 ຢູ່ທີ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ພາກກາງຂອງລາວ ເຊິ່ງເປັນຂົ້ວຕໍ່ແຫ່ງການຂົນສົ່ງຈາກ ຕາເວັນອອກ ຫາ ຕາເວັນຕົກ, ແລະ ເຂດພິເສດສາມຫຼ່ຽມທອງຄໍາ (ປີ2007) ຄວບຄຸມການບໍລິການກຸ່ມປະເທດພາກພື້ນລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງທີ່ມີຊາຍແດນຕິດກັນ ເຊັ່ນ: ມຽນມ້າ, ໄທ ແລະ ຈີນ. ນອກນີ້ປະເທດລາວຍັງມີອີກ 8 ເຂດເສດຖະກິດພິເສດທີ່ໃກ້ກັບນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ເອເອັນແຊັດ ປະກອບສ່ວນພັດທະນາຊຸມຊົນ

ເອເອັນແຊັດ ມີເປົ້າໝາຍເພື່ອເປັນອົງການທີ່ປະກອບສວ່ນໃນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງແລະກໍານົດມາດຕະຖານຜົນສໍາເລັດ, ອົງກອນທີ່ມີຮູບແບບການເຮັດວຽກທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ເປັນລະບົບຕໍ່ກັບພະນັກງານ, ລູກຄ້າ ແລະ ຊຸມຊົນ, ພ້ອມທັງພາກລັດ ແລະ ຜູ້ຖືຫຸ້ນ.

ຈຸດປະສົງຂອງພວກເຮົາແມ່ນສ້າງແບບແຜນເປັນຮູບປະທໍາແລະປະຈັກຕາ ຕໍ່ຜູ້ຄົນແລະຊຸມຊົນ.

ການຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ.

  • MoneyMinded, ແມ່ນໂຄງການນຶ່ງທີ່ສໍາຄັນຂອງທະນາຄານເອເອັນແຊັດ
    ໂດຍເປັນໂຄງການທີ່ຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ຄວາມຮູ້ການບໍລິຫານເງິນພາຍໃນຄົວເຮືອນແກ່ຜູ້ທີ່ມີລາຍຮັບໂດຍໃຫ້ພວກສາມາດກໍານົດແຜນລາຍຮັບລາຍຈ່າຍໃນຄອບຄົວຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ເຊິ່ງຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການແມ່ນເພື່ອໃຫ້ຄວາມຮູ້ທີ່ເປັນປະໂຫຍດແກ່ຊຸມຊົນນັບຕັ້ງແຕ່ໂຄງການນີ້ໄດ້ເຂົ້າມາໃນລາວຕັ້ງແຕ່ປີ 2015.

ລາງວັນແລະຜົນງານ:

  • - ລາງວັນ Bank of the year 7 ຄັ້ງ ໂດຍວາລະສານ The Banker ໃນປີ 2015, 2014, 2013, 2012, 2010, 2009 ແລະ 2007
  • - ລາງວັນ Friends to ASEAN, ໂດຍ ທະນາຄານ ເອເອັນແຊັດ
    ໄດ້ຮັບລາງວັນຈາກການມີສ່ວນຮ່ວມຕໍ່ການເປັນສ່ວນນຶ່ງໃນການເຕີບໃຫຍ່ຂອງເສດຖະກິດອາຊຽນ, ໂດຍໄດ້ຮັບຈາກ ASEAN Business Advisory Council ປີ 2016.

ລາງວັນແລະຜົນງານອື່ນໆຂອງພວກເຮົາຈາກພາກສ່ວນອື່ນ.

ເຊື່ອມຕໍ່ທຸລະກິດຂອງທ່ານກັບສູນກາງການຄ້າ ແລະ ກະແສ່ທຶນ

ພວກເຮົາມີພ້ອມທັງຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຕະຫຼາດແລະສາຍສໍາພັນທາງທຸລະກິດ, ຄວາມລາກຫຼາຍທາງດ້ານຜະລິດຕະພັນ, ຄວາມເປັນມືອາຊີບ ເພື່ອທີ່ຈະສະໜອງຜະລິດຕະພັນແລະການບໍລິການໃຫ້ແຖດເໝາະກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ.