VoiceOver users please use the tab key when navigating expanded menus

ລາວ


ເຊື່ອມຕໍ່ລູກຄ້າກັບຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນ 33 ປະເທດທົ່ວໂລກ

ລາວ (Lao)| English

ເອເອັນແຊັດ ໃນ ສ.ປ.ປ ລາວ

ທະນາຄານ ເອເອັນແຊັດດໍາເນີນທຸລະກິດໃນ ສ.ປ.ປ ລາວ ແຕ່ປີ 2007 ແລະ ເປັນທະນາຄານ ສາກົນແຫ່ງທໍາອິດໃນລາວ. ໂດຍກຸ່ມທະນາຄານອົສຕາລີ ແລະ ນິວຊີແລນ ເປັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຂອງທະນາຄານ100 ເປີເຊັນ, ໂດຍພວກເຮົາເປັນ ໜຶ່ງໃນທະນາຄານສາກົນຊັ້ນແນວໜ້າໃນລາວ ແລະ ມຸ້ງຫວັງທີ່ຈະເປັນຜູ້ນໍາ ດ້ານມາດຕະຖານການທະນານຄານໃນລາວ ແລະ ດໍາເນີນທຸລະກິດ ເພື່ອບັນດາລູກຄ້າ, ພະນັກງານ ແລະ ຜູ້ຖືຮຸ້ນຂອງພວກເຮົາ. ເປົ້າໝາຍຂອງເຮົາແມ່ນນໍາເອົາຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການລະດັບສາກົນເພື່ອສະໜອງໃຫ້ກັບບັນດາລູກຄ້າ ທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດຂ້າມຊາດ ແລະ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຂະໜາດໃຫຍ່ໃນລາວ.

ພວກເຮົາເປັນສະມາຊິກໂດຍກົງຂອງລະບົບການຊຳລະສະສາງ ແຫ່ງຊາດ ທີ່ດຳເນີນການໂດຍທະນາຄານ ແຫ່ງ ສ.ປ.ປ ລາວ, ຊຶ່ງຮັບປະກັນການໂອນເງິນທັນທີພາຍໃນປະເທດ. ພວກເຮົາສະໜອງຊ່ອງທາງບໍລິການ ທະນາຄານເອເລັກໂຕຼນິກ ທີ່ສະດວກສະບາຍໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າປະເພດທຸລະກິດ ທີ່ພວກເຮົາສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບທະນາຄານໃຫຍ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຢູ່ຕ່າງປະເທດໄດ້.

ການຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ.

ທະນາຄານ ເອເອັນແຊັດ ມີຄວາມມຸ້ງຫວັງໃນການຊ່ວຍເຫຼືອຊຸມຊົນບ່ອນທີ່ພວກເຮົາດໍາເນີນທຸລະກິດຢູ່. ໃນການດຳເນີນທຸລະກິດແບບຍືນຍົງ ໂດຍການພິຈາລະນາຢ່າງຮອບຄອບເຖິງທຸກທຸລະກໍາທີ່ເຮົາດໍາເນີນງານຢູ່ ພວກເຮົາສາມາດຮັບປະກັນ ການນຳເອົາຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດມາສູ່ ສ.ປ.ປ ລາວ ແລະ ຊຸມຊົນ ດັ່ງນັ້ນ ພວກເຮົາ ຈຶ່ງມີກິດຈະກຳການຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມໃນຫຼາຍໆດ້ານ ໂດຍຄຽງຄູ່ກັບການດໍາເນີນທຸລະກິດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຊ່ວຍເຫຼືອດວ້ຍການມອບສິ່ງຂອງທີ່ຈໍາເປັນ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອອົງປະກອບໃນການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ. ຈຸດປະສົງຂອງພວກເຮົາແມ່ນການປັບປຸງ ຊວ່ຍເຫລືອ ເພື່ອການພັດທະນາຄົນ ແລະ ຊຸມຊົນ.

ວາລະສໍາຄັນໃນການອຸປະຖໍາສັງຄົມ:

  • MoneyMinded, ແມ່ນໂຄງການ ໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນຂອງທະນາຄານເອເອັນແຊັດ
    ໂດຍເປັນໂຄງການທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຄວາມຮູ້ການບໍລິຫານເງິນພາຍໃນຄົວເຮືອນແກ່ຜູ້ທີ່ມີລາຍຮັບ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດກໍານົດແຜນລາຍຮັບລາຍຈ່າຍໃນຄອບຄົວຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ໂຄງການນີ້້   ເປັນປະໂຫຍດແກ່ຊຸມຊົນນັບຕັ້ງແຕ່ ໄດ້ເຂົ້າມາໃນລາວຄັ້ງທຳອິດແຕ່ປີ 2015.

ລາງວັນແລະຜົນງານ:

  • - ລາງວັນ Bank of the year 7 ຄັ້ງ ໂດຍວາລະສານ The Banker ໃນປີ 2015, 2014, 2013, 2012, 2010, 2009 ແລະ 2007
  • - ລາງວັນ Friends to ASEAN, ໂດຍ ທະນາຄານ ເອເອັນແຊັດ
    ໄດ້ຮັບລາງວັນຈາກການມີສ່ວນຮ່ວມຕໍ່ການເປັນສ່ວນນຶ່ງໃນການເຕີບໃຫຍ່ຂອງເສດຖະກິດອາຊຽນ, ໂດຍໄດ້ຮັບຈາກ ASEAN Business Advisory Council ປີ 2016.

ລາງວັນແລະຜົນງານອື່ນໆຂອງພວກເຮົາຈາກພາກສ່ວນອື່ນ.

ເຊື່ອມຕໍ່ທຸລະກິດຂອງທ່ານກັບສູນກາງການຄ້າ ແລະ ກະແສ່ທຶນ

ພວກເຮົາມີພ້ອມທັງຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຕະຫຼາດແລະສາຍສໍາພັນທາງທຸລະກິດ, ຄວາມລາກຫຼາຍທາງດ້ານຜະລິດຕະພັນ, ຄວາມເປັນມືອາຊີບ ເພື່ອທີ່ຈະສະໜອງຜະລິດຕະພັນແລະການບໍລິການໃຫ້ແຖດເໝາະກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ.