VoiceOver users please use the tab key when navigating expanded menus

ລາວ


ຕິດຕໍ່ ANZ

ລາວ (Lao)| English

ກຸ່ມທະນາຄານ ອົດສະຕາລີ ແລະ ນີວຊິແລນຈຳກັດ, ສາຂາລາວ 

ສໍານັກງານຕັ້ງຢູ່
33 ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ, ບ້ານຫັດສະດີ, ເມືອງຈັນທະບູລີ,
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສ.ປ.ປ ລາວ

ໂທລະສັບ: +856 21 222700
ແຟັກ: +856 21 213513
ອີເມວ: ClientServices.Laos@anz.com

ປ່ອງບໍລິການຂອງເອເອັນແຊັດ

ຊັ້ນນຶ່ງ, ຕຶກເອເອັນແຊັດອາຄານພານິດ,
ຫ້ອງຮັບຮອງລູກຄ້າປະເພດທຸລະກິດ

33 ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ,
ບ້ານຫັດສະດີ, ເມືອງຈັນທະບູລີ,
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສ.ປ.ປ ລາວ

 

ຊ່ວງເວລາການເຮັດວຽກ

8.00 ຫາ 17.00 ແຕ່ວັນຈັນ ຫາ ວັນສຸກ

 

ຊ່ວງເວລາບໍລິການ

8.30 ຫາ 15.30 ແຕ່ວັນຈັນ ຫາ ວັນສຸກ
(ຍົກເວັ້ນວັນພັກທາງລັດຖະການ)

ຄຳຕຳນິຕິຊົມຂອງທ່ານແມ່ນມີຄຸນຄ່າສຳຫຼັບພວກເຮົາ

ພວກເຮົາຂໍຂອບໃຈ ແລະ ສຳນຶກເຖິງຄຸນຄ່າຕໍ່ກັບຄຳຕຳນິຕິຊົມຂອງທ່ານໃນການບໍລິການຂອງພວກເຮົາ. ຖ້າຫາກທ່ານມີ ຄຳແນະນຳ ຫຼື ຄຳເຫັນທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາປັບປຸງການບໍລິການໃຫ້ແກ່ທ່ານໄດ້ດີຂຶ້ນ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພວກເຮົາຜ່ານ ຝ່າຍສະໜັບສະໜູນລູກຄ້າ ຕາມລາຍລະອຽດລະບຸຂ້າງລຸ່ມນີ້.

ອີເມວ: CustomerAdvocate.Laos@anz.com