VoiceOver users please use the tab key when navigating expanded menus

ລາວ


TRANSACTIVE APEA

ລາວ (Lao)| English

ທຸລະກໍາການທະນາຄານທີ່ງ່າຍດາຍແລະເຂົ້າເຖິງໄດ້ທົ່ວພາກພື້ນ ອາຊີ, ປາຊີຟິກ, ເອີລົບ ແລະ ອາເມລິກາ

ຍິນດີຕ້ອນຮັບ

ທ່ານເຂົ້າສູ່ ANZ Transactive ໂດຍການ login ຕາມຂໍ້ມູນທີ່ລົງທະບຽນໄວ້ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ຂໍ້ມູນຂອງຜະລິດຕະພັນແລະເຄື່ອງມືຊ່ວຍເຫຼືອ

ທ່ານສາມາດເບິ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ ANZ Transactive Resource Central ແລະ ລາຍລະອຽດອື່ນຕາມຫົວຂໍລຸ່ມນີ້:

ຊ່ອງທາງໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທ່ານ

ກະລຸນາຕິດຕໍ່ທີມງານໃຫ້ບໍລິການ ANZ Transactive ເພື່ອຕອບຄໍາຖາມຕ່າງໆຂອງທ່ານໄດ້ເປັນພາສາອັງກິດ:

ໂທລະສັບ:  +65 6637 7676 or
               +65 6637 7678

ຊ່ວງເວລາບໍລິການ: 6.00 ເຊົ້າວັນຈັນ ຫາ 6.00 ເຊົ້າວັນເສົາ

ອີເມວ: ebankingservicelaos@anz.com